Website Disclaimer + Privacy

J. MOONS CREATION bvba heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door J. MOONS CREATION bvba worden geleverd.

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van J. MOONS CREATION bvba en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door J. MOONS CREATION bvba enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch J. MOONS CREATION bvba behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van J. MOONS CREATION bvba en dat door de loutere mededeling van informatie aan J. MOONS CREATION bvba, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van J. MOONS CREATION bvba. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van J. MOONS CREATION bvba middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door J. MOONS CREATION bvba worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van J. MOONS CREATION bvba onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door J. MOONS CREATION bvba ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege J. MOONS CREATION bvba inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

J. MOONS CREATION bvba treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van J. MOONS CREATION bvba behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van J. MOONS CREATION bvba.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van J. MOONS CREATION bvba, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop. J. MOONS CREATION bvba draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van J. MOONS CREATION bvba, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste J. MOONS CREATION bvba in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

J. MOONS CREATION bvba respecteert uw privacy Teneinde de verstrekking van informatie door J. MOONS CREATION bvba aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

J. MOONS CREATION bvba heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

J. MOONS CREATION bvba eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u verkrijgen via de Contact-Form op de GoforGrandmaster Website.